Product Name

Product Code: XXXXXX

Pieces Per Bag: XX

Bags Per Box: XX

Avg. Pack Wt.: XXlbs

Avg. Case Wt.: XXlbs